Logo
BG
EN
Logo
orders number:
0700 46 100
BG
EN

E-ORDERS

Home
Velevi Pharma
Production
Exclusive Products
Distribution
Magazine and advertising
E-ORDERS

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на търговски партньори и кандидати за работа (Privacy notice)
Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД
2. ЕИК:131429283
3. Седалище и адрес на управление: град София 1431, Столична община, район „Триадица“, ул. „Георги Софийски“ №1А
4. Адрес за упражняване на дейността: град София 1431, Столична община, район „Триадица“, ул. „Георги Софийски“ №1А
5. Данни за кореспонденция: град София 1431, Столична община, ул. „Георги Софийски“ №1А и град Стралджа 8680, ул. „Любен Каравелов“ №1
6. Електронна поща /E-mail/ : office@velevipharma.com
7. Телефон: 02/ 4913807, факс: 02/ 4913804; мобилен: 0882/219950


Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Административен адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02/ 915 3 518
5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1.
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД събира и обработва Вашите лични данни, във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

o За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
o За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор (юридическо лице).
o Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
o За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1)
При сключване на договор с търговски партньор-юридическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за: имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, телефонен номер, факс, имейл адрес, седалище и адрес на управление, ЕИК, МОЛ, номер на банкова сметка, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа във „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, а именно: данните съдържащи се във Вашата автобиография (CV), включително за следните цели:

• индивидуализиране на кандидата;
• осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
• извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в едномесечен срок от изтичане на срока на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравно-осигурителна каса, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, както и към органите на съдебната власт.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД?

Чл. 6. (1)
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

• Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор:

За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, администратора счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(4) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 7. (1) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, за следните цели:

• Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с:

- търговско дружество, ние обработваме единствено следните лични данни: трите имена на законния представител, или упълномощеното от дружеството лице, телефонен номер, факс, имейл адрес, седалище и адрес на управление, ЕИК, МОЛ, номер на банкова сметка.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на лицата, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Администраторът счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията. (3) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 8. (1) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок от 1 (един) месец след изтичане на срока на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на този срок „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в „Политика за защита на личните данни“, за целите на опазване легитимния интерес на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, както и за изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД или друго основание.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1)
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1)
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители юридическите лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.


Право на достъп

Чл. 11. (1)
Вие имате право да изискате и получите от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 12. (1)
Вие имате право да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да:

• коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
• да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) За да упражните правото си на коригиране или попълване на лични данни, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 4 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1)
Вие имате правото да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.


Право на ограничаване

Чл. 14.
Вие имате право да изискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 15. (1)
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД:

• да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
• да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.


Право на получаване на информация

Чл. 16.
Вие можете да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 18. (1)
Ако „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни (Обработващи лични данни)

Чл. 19. (1)
За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключен договор, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни (счетоводни фирми, фирми за IT-поддръжка, охранителни фирми, служби по трудова медицина и др.), които обработват Вашите данни, като обработващи лични данни за целите на изпълнение на договора и спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

(2) Предоставяне на лични данни на обработващи лични данни се извършва само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

(3) Обработващите лични данни нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД. Обработващите са длъжни да спазват всички указания и инструкции на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД.

(4) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

Чл. 20. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Административен адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира, като притежател на данните.