Logo
Logo
телефон за поръчки:
0700 46 100
BG
EN

Е-ЗАЯВКИ

Начало
Велеви Фарма
Производство
Ексклузивни продукти
Дистрибуция
Списание и реклама
Е-ЗАЯВКИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов Общ регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation -GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, във връзка с осъществяване на дейността си, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за дейността на дружеството, в това число и за извършване на търговски сделки и/или предоставянето на услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

„Политика за защита на личните данни“ се прилага от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ АД по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ АД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта и др.).

Всяко нарушение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и на Закона за защита на личните данни от страна на служителите/работниците на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, ще бъдат сезирани компетентните органи.

Партньори, подизпълнители и трети лица, които работят с или за „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на физически лица, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с „Политика за защита на личните данни“, която се прилага от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД.

Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни на физически лица, съхранявани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, без предварително да е сключила писмено споразумение относно условията за обработване на лични данни, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, в качеството на Администратор на лични данни е поело, и което дава право на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.Основни понятия

„Лични данни“
- е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор" - е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Субект на данните“ - е всяко физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством писмено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани.

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели".

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД
2. ЕИК : 131429283
3. Седалище и адрес на управление: град София ,1431, Столична Община, район „Триадица“, ул. „Георги Софийски“ №1А
4. Адрес за упражняване на дейността: град София 1431, Столична община, район „Триадица“, ул. „Георги Софийски“ №1А
5. Данни за кореспонденция: град София 1431, Столична община, ул. „Георги Софийски“ №1А и град Стралджа 8680, ул. „Любен Каравелов“ №1
6. Електронна поща /E-mail/ : office@velevipharma.com
7. Телефон: 02/ 4913807, факс: 02/ 4913804; мобилен: 0882/219950

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с регистрация на потребители, предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното:

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД;
• За целите на легитимния интерес на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1)
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД събира, обработва и съхранява личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия уебсайт и за сключване на договор с дружеството, за закупуване на съответна/и стока/и, както и за записване за участие в нашие събития, включително за следните цели:

• управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД в качеството му на работодател;

• създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни свързани с попълване на Ваша поръчка;
• индивидуализация на страна по договора;
• регистрация на участник в събитие, организирано от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за закупуване на съответната стока или предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на уебсайта ни и др.
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
• избиране на съдържание, което да Ви бъде показано.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:


• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да обработва и съхранява личните данни, с цел защита на следните си легитимни интереси:

• изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравно-осигурителна каса, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, както и към органите на съдебната власт.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД?

Чл. 3.
„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

• Регистрация на потребител – юридическо лице в уебсайта и създаване на индивидуален потребителски профил, и изпълнение на договор за предоставяне на изпълнение на търговска сделка с клиент-юридическо лице или партньор – целта на тази операция е създаване на профил, посредством който юридическото лице да може да се заяви и закупи съответна/и стока/и, както и да се ползва съответна услуга.

Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосоченото, считаме, че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

• Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент-юридическо лице или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите—юридически лица, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре;
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите- юридически лица, които са заявили, че желаят да получават.
• Сключване и изпълнение на трудови договори – целта на тази операция е сключване и изпълнение на трудов договор със служител на дружеството и неговото администриране.

„ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Чл. 4. (1)
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД.

o Цел, за която се събират данните: Във връзка с дейностите по управление на човешки ресурси се събират, обработват и съхраняват - данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси, а именно:
- три имена, ЕГН, постоянен адрес и телефон;
- здравни досиета съдържащи данните за годишните профилактични прегледи на служителите;
- за служителите в склада на дружеството – здравна книжка;
- биометрични данни (пръстови отпечатъци) – с цел контрол на достъпа.

Трудовите досиета се съхраняват за срок до 5 години след напускането на служителя, като след това се унищожават с протокол.

• Основание за обработка на личните Ви данни – изискванията на трудовото и осигурителното законодателство.

(3) Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица – обработващи лични данни, само въз основа на сключени договори и на сключено споразумение относно условията за обработване на лични данни с тези лица, както и в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи лични данни могат да бъдат предоставени например на Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

(4) Във връзка с изпълнението на трудовите правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

(5) Когато в процедура по подбор на кандидати за работа се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД връща документите, по начина, по който са подадени.

(6) Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Чл. 5. (1) Във връзка и с цел сключване на договор и/или извършване на доставка/и на стока/и и услуги, събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на клиенти- юридически лица.

(2) Индивидуализиращи данни на клиент- юридическо лице (трите имена на законен представител, адрес, телефон, факс, имейл, МОЛ и ЕИК )


• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител – юридическо лице; 2) Осъществяване на връзка с потребителя-юридическо лице и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
• Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация в уебсайта, и закупуване на стоки, между „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД и съответното юридическо лице се създава договорно отношение, на което основание обработваме лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Други данни, които „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД събира данни за използвания IP адрес.

• Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
• Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

(4) Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица – обработващи лични данни, само въз основа на сключени договори и на сключено споразумение относно условията за обработване на лични данни с тези лица, както и в случаите, когато това е предвидено в закон.

Чл. 6. (1) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД събира, обработва и съхранява чувствителни данни, а именно - лични данни за здравословно състояние, ТЕЛК решения, медицински свидетелства, болнични листове и всяка прилежаща към тях документация, само доколкото това е необходимо за изпълнение на специфичните му права и задължения в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

(3) Личните данни са събрани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Съгласие за събиране, обработване и съхранение на лични данни

Чл. 7. (1)
Под „съгласие“ „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД ще разбира под "съгласие" само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното събиране, обработване и съхраняване на личните му данни и е изразил своето съгласие, и без върху него да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за събиране, обработване и съхранение на лични данни.

(3) Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване чрез подписан от субекта договор, или попълнена и подписана от субекта декларация или формуляр, чрез изрично приемане на отправено до субекта известие за поверителност, чрез отбелязване в съответното поле при съгласие, дадено онлайн, или по всякакъв друг начин и способ, при който може да се направи недвусмислено заключение, че субектът е дал изрично информирано съгласие за обработване на личните му данни.

(4) За специални категории данни (т. нар. „чувствителни лични данни“) трябва да се получи изрично писмено съгласие, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.

(5) В повечето случаи съгласието за събиране, обработка и съхранение на лични данни се получава рутинно от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, като се използват стандартни документи за съгласие (декларации/формуляри) напр. когато нов контрагент, клиент или потребител или доставчик желае да му бъде изготвена оферта, подписва договор или фактура или по време на набиране на нов персонал и т.н.

Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 8. (1) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД или друго.

(3) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1)
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на Приложение №1 или чрез искане в свободен текст.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 11. (1)
Вие имате право да изискате и получите от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на писмено искане до „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД (Приложение №4)

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13.(1)
Вие имате правото да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД ;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане (Приложение №2), изпратено до „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред служител на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД .

(4) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 14.
Вие имате право да изискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 15. (1)
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД , директно през Вашия профил или с искане по имейл Приложение №3).

(2) Вие можете да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 16.
Вие можете да поискате от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1)
Ако „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните Ви данни (Обработващи лични данни)

Чл. 19.(1)
Във връзка със сключването и изпълнението на договор с клиент на дружеството, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да предоставя личните Ви данни на трети лица обработващи лични данни ( счетоводни фирми, фирми за IT-поддръжка, охранителни фирми, служби по трудова медецина и др.), които обработват Вашите данни, като обработващи лични данни за целите на изпълнение на договора и спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

(2) Предоставяне на лични данни на обработващи лични данни се извършва само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

(3) Обработващите лични данни нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД. Обработващите са длъжни да спазват всички указания и инструкции на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД.

(4) „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

Чл. 20. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 21.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. (1) Когато възлагате на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Какви мерки за сигурност сме предприели във „ВЕЛЕВИ ФАРМА“ ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания.

Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия Общ регламент относно защитата на данните, като имаме внедрена, система за сигурност на цялата ни инфраструктура.